Generelle Betingelser

Betingelser ved salg af transportgrupper: Racetravel.dk fungerer som agent for de transportselskaber, der sørger for transport til Racetravel.dk´s kunder. Det er transportselskaberne, der er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transporten.

Betingelser ved salg af pakkerejser: Pakkerejser er omfattet af Lov om Pakkerejser nr. 472 af 30. juni 1993. Ved en pakkerejse forstås en kombination af mindst to af nedenstående elementer, såfremt de af arrangøren udbydes samlet eller har været udbudt på forhånd og sælges samlet, og såfremt den samlede ydelse har en varighed på over 24 timer eller inkluderer en overnatning:

-transport -indkvartering -anden turistmæssig ydelse, der ikke er direkte tilknyttet til transport eller indkvartering, men som udgør en væsentlig del af pakkerejsen.

Aftalens indgåelse: Aftalen er bindende for kunden efter en skriftlig bekræftelse fra racetravel.dk, indeholdende de af loven krævede oplysninger, er modtaget af kunden. Modtages der ikke en meget hurtig indsigelse fra kunden, betragtes aftalen som bindende. Endvidere betragtes et indbetalt depositum også som accept af aftalevilkårene.

Betaling: Hele beløbet betales ved bestilling. Der betales online med Dankort eller *kreditkort. Herefter modtager du en e-mail med din kvittering, som bruges som hotel- og billetvoucher; du skal være opmærksom på, at der ikke er fortrydelsesret på køb af sportspakker. * Betales der med kreditkort opkræves et booking/administrations gebyr på, alt efter hvilket kort der benyttes, max 5 % af rejsens pris.

Forbehold: Der tages forbehold for trykfejl og andre åbenlyse fejl. Endvidere tages der forbehold for prisændringer forårsaget af transportomkostninger, herunder brændstofpriser skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom lufthavns-, havne-, landings-, eller startafgifter valutakurser, som er anvendt ved beregning af priser andre ændringer som er uden for vor indflydelse. Eventuelle prisændringer vil blive meddelt kunden senest 20 dage før afrejse.

Overdragelse: Overdragelse af rejsen kan ske til en anden person (af samme køn, hvis der er bestilt dobbeltværelse) på visse betingelser. Afhængig af overdragelsestidspunktet og rejsens karakter i øvrigt, kan der gælde særlige restriktioner og betalingsbetingelser fastsat af vore samarbejdspartnere. Disse betingelser vil være oplyst i vort tilbud eller i bekræftelsen. Kunderne hæfter solidarisk for betaling af et eventuelt restbeløb og eventuelle omkostninger, der følger af overdragelsen.

Afbestillingsforsikring: Samtidig med bestilling af rejsen kan der tegnes en afbestillingsforsikring, som dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, såfremt afbestillingen er forårsaget af akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende, familie Forsikredes ægtefælle, samlever(ske), børn, papbørn, børnebørn, svigerbørn, forældre, papforældre, svigerforældre, søskende, papsøskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre. Det forudsættes, at der efterfølgende indenfor rimelig tid fremsendes behørig dokumentation i form af lægeerklæring. Afbestillingsforsikringen træder tillige i kraft, hvis det dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig eller brand, indbrud eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen virksomhed. Det forsikrede beløb vil blive refunderet med fradrag af udgiften til afbestillingsforsikringen.

I øvrigt henvises til www.gouda.dk forsikringsbetingelser

Rejseforsikring: Den offentlige sygesikring dækker ikke på rejser uden for Europa samt på forretningsrejser generelt. Det anbefales at tegne en rejseforsikring, der bl.a. dækker behandling i tilfælde af sygdom og evt. hjemtransport. Bemærk: Forsikringen skal tegnes inden afrejse fra Danmark

Pas, visum og vaccinationer: Den rejsende har ansvar for at have gyldigt pas, visum og vaccinationer hvis påkrævet. Kræves visum og/eller vaccinationer for danske statsborgere, vil dette fremgå af vort tilbud eller i vor bekræftelse. Ikke-danske statsborgere bør af praktiske grunde, inden bestilling gives, søge oplysning om de krav, der stilles for deres lands borgere for indrejse i det pågældende rejseland. Endvidere bør der ved bestilling gives oplysning til os, hvis en eller flere deltagere har andet statsborgerskab, således, at vi kan give behørig vejledning.

Den rejsendes ansvar: Enhver rejsende har pligt til at rette sig efter anvisninger fra rejseledere eller transportfirmaers personale i forbindelse med en rejses gennemførelse. En rejsende er ansvarlig for enhver skade, forårsaget ved overtrædelse af meddelte anvisninger eller forskrifter.

Rejsedeltageren er forpligtet til:

-at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler etc. -at afholde alle omkostninger for evt. skader forvoldt på hoteller, transportmidler etc. -at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet.

Forsømmer en rejsedeltager i væsentlig grad disse forpligtelser, forbeholdes ret til at udelukke den pågældende fra forsat deltagelse i rejsen, respektiv forhindre, at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Fodboldrejser.dk er i så fald berettiget til at tilgoderegne sig den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejse på egen bekostning uden erstatningspligt for Racetravel.dk.

Den rejsende er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for de til rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt før afrejse at kontrollere at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, ellers kan det føre til afvisning ved check ind til flyet. Racetravel.dk påtager sig intet ansvar for de følger, afgivelse af ukorrekte oplysninger kan medføre. Vær også opmærksom på, at alle oplysninger vedrørende pas, visa og lign. som gives af Racetravel.dk, gælder for rejsende med dansk pas.

Vort ansvar: Racetravel.dk´s ansvar er begrænset til de beløb vore underleverandører, der benyttes på den pågældende rejse, kan begrænse deres ansvar til, i henhold til de internationale konventioner:

-ved flytransport: Warszawa konventionen -ved søtransport: Athen konventionen -ved togtransport: (COTIF/CIF) konventionen om internationale jernbanebefordringer.

Vi er fritaget for ansvar ved mangler og/eller skader, der rammer en deltager, forårsaget af katastrofer og andre hændelser af force majeure karakter, eller på grund af deltagerens egen forsømmelighed. Endvidere er Racetravel.dk fritaget for ansvar, ved aflysning af rejsen eller ved manglende opfyldelse af aftalte vilkår, som skyldes udefra kommende omstændigheder eller tredjemand, som vi, eller nogen vi er ansvarlige for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have indgået eller afbødet.

Reklamationer: Ethvert krav mod fodbolrejser.dk skal reguleres efter dansk ret. Værneting for søgsmål: Sø- og Handelsretten, København. Racetravel.dk er tilsluttet Rejse-Ankenævnet, hvis kendelser vi opfylder. Ved uenighed mellem rejsebureauet og den rejsende, vedrørende mangler ved rejsen, kan deltageren indbringe sagen for nævnet.

A) Vil kunden påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal der altid gives besked herom til den ansvarlige på destinationen. Herefter skal kunden give arrangøren eller formidleren besked herom inden rimelig tid efter, at kunden har opdaget manglen. I modsat fald mister kunden retten til at påberåbe sig manglen. Er det ikke lykkedes at afhjælpe manglen på rejsemålet, skal en skriftlig reklamation være bureauet i hænde senest 3 uger efter hjemkomst. A1) Er kundens pligter efter A) ikke angivet i aftalen, kan arrangøren ikke påberåbe sig for sen eller mangelfuld reklamation. B) A) gælder ikke hvis arrangøren eller formidleren har handlet i strid med almindelig hæderlighed eller groft uagtsomt. A) gælder endvidere ikke for kundens krav i anledning af personskade.

Rejsedeltageren er forpligtet til: A) at respektere ordensbestemmelser, som gælder for hoteller, transportmidler etc. B) at afholde omkostninger for evt. skader forvoldt på hoteller, transportmidler etc. C) at optræde således, at medrejsende ikke føler sig generet. Tilsidesætter den rejsende i væsentlig grad, hvad der er ham pålagt ifølge stykke a), b) og c) forbeholder arrangøren sig ret til at udelukke den pågældende fra fortsat deltagelse i rejsen, respektive forhindre, at rejsedeltageren påbegynder rejsen. Arrangøren er i så fald berettiget til at tilbageholde den totale pris for rejsen. Er rejsen påbegyndt, må rejsedeltageren foretage hjemrejse på egen regning uden erstatningspligt for arrangøren. Rejsearrangøren er tillige berettiget til helt eller delvist at inddrage det erlagte depositum for lejligheden/hotelværelset, hvis ikke rejsedeltageren retter sig efter henstillinger fra hotelpersonale/rejseledere.

Har du været uheldig under din rejse og ønsker at indgive en reklamation bedes denne sendes pr. post til vores adresse (modtages ikke pr. e-mail).

Prisændringer: Racetravel.dk forbeholder sig ret til efter aftalens indgåelse at ændre prisen i såvel opadgående som nedadgående retning pga. ændringer i transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer såsom lufthavns- landings- eller startafgifter, valutakurser eller andre omstændigheder, som Racetravel.dk ingen mulighed har for på forhånd at tage højde for. Racetravel.dk tager derfor forbehold for ændringsgebyrer pålagt af leverandører.

Øvrige betingelser: Rejsen gennemføres iht. de af Forbrugerrådets vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Disse udleveres efter anmodning. Der tages forbehold for trykfejl i både katalog og betingelser.

Sport & kultur pakkerejser kan hverken ændres eller annulleres efter bestilling Vær også opmærksom på, at ved sportsbegivenheder, teater, koncerter eller anden særlig begivenhed, kan Fodboldrejser.dk ikke gøres ansvarlig for aflysning/ flytning af Event. Ekstra omkostninger i forbindelse med flyttet event vil blive pålagt den rejsende. Såfremt planlagte kampe flyttes til en anden dato/tidspunkt, enten på grund af TV dækning, Cup runde eller andre årsager, vil fodboldpakke (billet samt hotel) følge ny kampdato/tidspunkt. Fodboldrejser.dk kan ikke gøres ansvarlig for ekstra udgifter i forbindelse med flytning af den oprindelige fodboldpakke. Det anbefales at man holder sig opdateret på klubbernes hjemmesider omkring eventuelle kampændringer.

Værneting / Lovvalg Et hvert krav mod Racetravel.dk skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Definitioner: Aftalens parter

"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Racetravel.dk afgiver en bekræftelse om køb og levering af bestemte varer. "Racetravel.dk" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation: På racetravel.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til [email protected]

Priser: Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.

Bestilling: Købers bestilling af rejser fra Racetravel.dk udgør en bindende accept,

Betaling: De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart rejsen er bestilt hos fodboldrejser.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse: Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer mistes af hændelige forhold, til Køber.

Ansvarsfraskrivelse og garanti: Racetravel.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Racetravel.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider. Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Racetravel.dk. Ved mangler, eller forsinkelser. Hvis manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Racetravel.dk´s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende. Racetravel.dk afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte rejser, og Køber opnår kun de garantier, som leverandører udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret: Der er ingen fortrydelsesret på bestilte rejser.

Forbehold for ændringer: Racetravel.dk forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt og eget ansvar, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Leveringstider: Med mindre andet er angivet sendes Voucher til brug på hotellet samt billetter indenfor 14 dage.

Misbrug: Misbrug af af Racetravel.dk´s navn kan medføre til politianmeldelse.